Bekaempelse-af-invasive-planter-top2

Bekæmpelse af invasive planter

Invasive arter er en trussel mod biodiversitet. De forringer rekreative muligheder og har store samfundsøkonomiske konsekvenser

Bekæmpelse af invasive planter

Invasive arter er en trussel mod biodiversitet. De forringer rekreative muligheder og har store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe-pileurt

Canadisk gyldenris & sildig gyldenris

Hybenrose

Mangebladet lupin

Rød hestehov

Invasiv tilstandsrapport

Indsatsplaner

Udførte projekter

Kurser i bekæmpelse af invasive planter

Kontakt Care4Nature

Lupin-1598062_1920

Bekæmpelse af alle invasive arter

Care4Nature tilbyder rådgivning om bekæmpelse af alle arter, samt bistand og aflastning til bekæmpelse hvor det er nødvendigt. Vi er et naturbeskyttende og -bevarende firma, som ønsker at behandle problemerne med invasive arter uden at beskadige den omkringliggende natur. Vi benytter os derfor ikke af herbicider og andre pesticider til bekæmpelse.

Invasive planter er super-ukrudt

Bekæmpelse af invasive planter  er ofte en meget stor udfordring, da de teknisk set er super-ukrudt. Mange giver op halvvejs, da det er genstridige vækster, som kræver en særlig tilrettelagt indsats.

Vi har igennem de seneste ti år erhvervet os en enorm viden om de invasive plantearter og har udviklet mange bekæmpelsesstrategier til de enkelte arter. Vi kan derfor hjælpe dig uanset om du har: rynket rose spredt i et klitlandskab, har kæmpe-bjørneklo i en sumpet mose, har japansk pileurt på din byggegrund eller vedholdende problemer med nogle af de andre invasive arter.

Succesfuld bekæmpelse af invasive planter starter med et godt kendskab til planten og en klar strategi. I Care4Nature følger vores bekæmpelse af invasive arter en nøje planlagt strategi med 5 hovedpunkter:
1) kendskab til artens biologi og bekæmpelsesmetoder
2) kortlægning
3) planlægning
4) 100% indsats
5) opfølgning.

Dette er en strategi, som mange tilfredse kunder kan nikke godkendende til virker.

Den største trussel mod bevarelsen af den biologiske mangfoldighed

Hvad sker der når man introducerer en art til et sted, hvor den ikke forekommer naturligt? 

Økonomiske og helbredsmæssige problemer
Enkelte arter udkonkurrerer, erstatter eller fortrænger de hjemmehørende og skaber stor ubalance i økosystemerne, og kan true selve eksistensgrundlaget for økosystemets plante- og dyreliv. De kan endog i flere tilfælde føre til store økonomiske og ikke mindst helbredsmæssige problemer. Disse arter kaldes invasive arter.

Internationalt perspektiv
Internationalt anses invasive arter for at være den største trussel mod bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, næstefter den menneskeskabte ødelæggelse af levesteder.

Nilaborren i Victoriasøen
Nilaborren et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå. Nilaborren blev introduceret i Victoriasøen (Kenya, Tanzania og Uganda) med henblik på at forbedre fiskeriet, men har siden medvirket til udryddelse af over 200 lokale fiskearter.

Kujibønne
Et andet vildt eksempel er Kujibønne, en slyngplante fra Japan. Den er invasiv i USA og skyder her 30cm om dagen, så sætter du din bil i vejkanten i det sydlige USA kan du ikke genfinde den 14 dage senere, da den så er fuldstændig skjult af planten. Kujibønne er set i Italien og Schweiz og hvem ved om klimaforandringerne bringer den til Danmark

Rynket rose

Herhjemme har rynket rose, bedre kendt som hybenrose, været skyld i lokal udryddelse af talrige sjældne planter langs de danske kyster.

Kuji-boenne
Bekaempelse-invasive-planter-bjoerneklo-1

EU-forordning om invasive arter og dødslisten

For at imødekomme denne trussel har EU lavet en EU-forordning om invasive arter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter. På baggrund af denne vedtog EU i 2015 en såkaldt dødsliste mod 37 invasive arter, som truer den europæiske natur.

Opdatering i 2017 med yderligere 12 arter
Arterne på denne liste skal bekæmpes og må ikke handles eller transporteres. Allerede i 2017 kom der en opdatering, som føjede yderligere 12 arter til listen, en indikation på at invasive arter er under voldsom udbredelse og at udfordringerne kun vil blive større i fremtiden.

Kæmpe-bjørneklo og dræbersnegl
Herhjemme har vi de seneste årtier haft øget fokus på invasive arter, og man behøver blot at nævne dræbersnegl og kæmpe-bjørneklo, så ved alle hvad vi snakker om.

Handlingsplan og handelsforbud

I 2017 udgav Miljøstyrelsen en handlingsplan mod invasive arter. Denne er en fin gennemgang af problemstillingen og rummer en masse gode forslag, men den er ikke slagkraftig nok til at imødekomme truslen fra de invasive arter. Af de 130 arter der betragtes som invasive i Danmark, er der kun lavet lovgivning mod én plante, kæmpe-bjørneklo. Derudover blev der d. 7. dec. 2018 indført et handelsforbud mod de 14 invasive arter der optræder på den nationale liste: (dvs. vidt udbredte og almindelige invasive arter som f.eks. rynket rose, canadisk gyldenris, sildig gyldenris, kæmpe-pileurt, japansk pileurt og glansbladet hæg, og disse må ikke længere sælges i planteskoler). Se den nationale liste her. 

Indsats og lovgivning
Med andre ord er der mange gode intentioner, men kun lidt reel handling. Trods de alvorlige negative konsekvenser disse arters har rundt om i landet, er der kun gjort en lille national indsats vha. lovgivning. Og bekæmpelsen af alle øvrige arter må betegnes som lemfældig og sporadisk. Det er en helt anden slagkraftig indsats der skal iværksættes, hvis vi på nogen måde skal dæmme op for truslen fra de invasive arter.

Handelsforbud-gyldenris-til-salg