Invasive arter

Kæmpe-Bjørneklo / Gyldenris / Japansk Pileurt & Kæmpe-Pileurt / Glansbladet Hæg / Rynket Rose / Gyvel / Lupin

Baggrund

Hvad sker der når man introducerer en art til et sted, hvor den ikke forekommer naturligt?

Enkelte arter udkonkurrerer, erstatter eller fortrænger de hjemmehørende og skabe stor ubalancer i økosystemerne, og kan true selve eksistensgrundlaget for økosystemets plante- og dyreliv. De kan endog i flere tilfælde føre til store økonomiske og ikke mindst helbredsmæssige problemer. Disse arter kaldes invasive arter.

Internationalt anses invasive arter for at være den største trussel mod bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, næstefter den menneskeskabte ødelæggelse af levesteder.

Et rammende eksempel er Nilaborren, der blev introduceret i Victoriasøen (Kenya, Tanzania og Uganda) med henblik på at forbedre fiskeriet, men har siden medvirket til udryddelse af over 200 lokale fiskearter. Herhjemme har vi de seneste årtier haft øget fokus på invasive arter, og man behøver blot at nævne Dræbersnegl og Kæmpe-Bjørneklo, så ved alle hvad vi snakker om.

Skov- og Naturstyrelsens sortliste over invasive plantearter, tæller bl.a.: Rynket Rose, Canadisk Gyldenris, Sildig Gyldenris, Kæmpe-Pileurt, Japansk Pileurt, Rød Hestehov, Glansbladet Hæg og den måske mest velkendte Kæmpe-Bjørneklo.

Trods de alvorlige negative konsekvenser disse arters har rundt om i landet, er der kun gjort en national indsats vha. lovgivning mod Kæmpe-Bjørneklo. Bekæmpelsen af alle øvrige arter må betegnes som lemfældig og sporadisk.

Care4Nature tilbyder rådgivning om bekæmpelse af alle arter, samt bistand og aflastning til bekæmpelse hvor det er nødvendigt. Vi er et naturbeskyttende og -bevarende firma, som ønsker at behandle problemerne med invasive arter uden at beskadige den omkringliggende natur. Vi benytter os derfor ikke af herbicider og andre pesticider til bekæmpelse.

Bekæmpelse af invasive arter

Bekæmpelse af invasive arter er ofte en meget stor udfordring, da de teknisk set er superukrudt. Mange giver op halvvejs, da det er genstridige vækster, som kræver en særlig tilrettelagt indsats.

I Care4Nature følger vores bekæmpelse af invasive arter en nøje planlagt strategi med 5 hovedpunkter: 1) kendskab til artens biologi og bekæmpelse, 2) kortlægning, 3) planlægning, 4) 100% indsats 5) naturgenopretning.

Dette er en strategi, som mange tilfredse kunder kan nikke godkendende til virker. Se mere under projekter 

plant
 

VIDSTE DU AT:

Navnet Kæmpe-Bjørneklo får det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste danskere, men på verdensplan findes langt mere problematiske arter, og Kæmpe-Bjørneklo er end ikke på IUCN´s liste over verdens 100 værste invasive arter.

 

I 1999 etablerede Præsident Clinton Det Nationale Invasive Råd i USA. De anslog ved årtusindskiftet, at bekæmpelsen af invasive arter og deres skade-virkninger på det amerikanske samfund årligt koster 137 milliard dollars svarende til ca. 1.000 milliarder danske kroner.

 

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere