Rynket Rose (Rosa rugosa)

Baggrund og udbredelse    Livscyklus    Bekæmpelsesmetoder

Rynket Rose (Rosa rugosa) hører til rosenfamilien (Rosaceae), og er bedst kendt for sine store saftige, røde eller orangerøde hyben, som er fladtrykt kugleformede og 2-3 cm i diameter. Planten kan blive 0,5-1,5 m høj og helt op til 3 meter på gode jorde, eller hvor bestanden har vokset længe og har gødsket jorden. 

Bladene er uligefinnede med elliptiske småblade og spidse akselblade. Bladranden er savtakket og oversiden er læderagtig og rynket, men blank og skinnende mørkegrøn. Undersiden er lysegrøn med tornagtige hår på ribberne. Blomsterne er store med et tværmål på 6-8 cm, og de sidder typisk enkeltvis ved skudspidserne. De er rosenrøde og dufter godt og stærkt. Frøene modner godt og spirer villigt.

Hele planten er tæt besat med stive rette torne af varierende længde.

Baggrund og udbredelse: Rynket Rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien, og blev indført til Danmark som prydplante sidst i 1700 tallet, og blev i 1875 første gang observeret som forvildet i den danske natur. Artens naturlige levested er sandede kyster og kystnære klitter, klipper og græsland, langs Rusland, Kina, Japan og Koreas kyster.

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet rapporteres den som invasiv, men da Rynket Rose er en nøjsom og robust plante, blev det i 1950érne anbefalet at plante den som læ- og hegnsplante på de sandede sommerhusgrunde, der typisk var helt uden buske og træer. Herfra har den bredt sig til udyrkede naboarealer f.eks. strandoverdrev, strandenge, heder og klitter – alle sårbare naturtyper. Senere er Rynket Rose i stort omfang blevet plantet i vildtremiser og langs veje.

Som konsekvens af den omfattende udplantning, er Rynket Rose i dag meget almindelig og findes vidt udbredt i hele landet. Faktisk er planten så almindelig at mange anser den for hjemmehørende, hvilket bevirker at der ofte er en modvilje mod bekæmpelse af planten.

Arten er meget hårdfør og optræder alle vegne. Den kan tåle salt, tørke, hård frost og stærk vind. Dette, kombineret med dens evne til at sætte mange og tætte rodskud, gør at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Den spreder sig også meget hurtigt og skygger andre arter ud af deres habitat. Desuden ændrer planten jordbundens næringsindhold og indholdet af organisk stof forøges. Det bevirker at det naturlige plante- og dyreliv gradvist erstattes af mere næringskrævende arter, der ikke hører naturligt hjemme i her.

Livscyklus: Rynket Rose formerer sig dels med frø og dels med rodskud. Skud fra roden gør, at en enkelt plante kan brede sig over store områder. Rodskuddene ligger i 5-20 cm dybde og er sjældent over 1 cm i diameter, i op til 1 meters dybde kan gamle bestande have store tykke rødder på knap 10 cm i diameter. Frøene kan spredes af dyr og mennesker og med vand. Frøene tager desuden ikke skade af at blive spist af fugle, og bliver på denne måde nemt spredt.

Blomstringen sker i juni-juli.

Bekæmpelsesmetoder:

Rynket Rose er særdeles vanskelig at bekæmpe, og det anbefales først og fremmest at man undlader at udplante den, men i stedet vælger hjemmehørende arter af roser.

Slåning: Slåning ser ikke ud til at virke, eller skal i hvert fald gentages med meget korte intervaller, da roserne skyder med det samme igen eller danner udløbere.

Opgravning: Da Rynket Rose kan skyde igen fra roden, der kan befinde sig dybt nede i jorden, er det vigtigt at få så meget som muligt af roden med op. Dette kan gøres ved opgravning eller evt. rodfræsning. Får man for lidt af roden med, virker behandlingen bare som en foryngelsesklipning, og en masse nye skud skyder fra roden. Man skal være opmærksom på, at Rynket Rose kan vokse steder, f.eks. på strandenge og strandoverdrev, hvor det ikke er nogen god idé at fræse den og dermed resten af vegetationen op. Et sådant indgreb vil desuden kræve tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §3.

På Sild i Vadehavet er det forsøgt at grave så meget som muligt af rosen op 1-2 gange om året. Efter 2-3 år forsvandt rosen, dog er dette forsøg kun lavet på små bestande.

Græsning: De får, der almindeligvis holdes til uld- og kødproduktion, vil som regel ikke æde Rynket Rose. Muligvis kan der anvendes nogle af de mere nøjsomme racer. Fårene er mest effektive om foråret, fordi de foretrækker de nye skud.

I naturområdet Ulvshale har det tidligere Storstrøms Amt erfaring med får i bekæmpelse af Rynket Rose. Fårene græsser rosen og har på 4 år afgnavet og helt fjernet opvækst af rosen - planterne døde simpelthen.

Geder er velegnede til bekæmpelse af Rynket Rose, og steder, hvor det er muligt at hegne, f.eks. ved strandenge og heder, kan der foretages en effektiv bekæmpelse med græssende geder.

Det vil altid være fornuftigt, at indlede bekæmpelsen med et engangsindgreb i form af slåning, og derefter græsning med højt græsningstryk (mange dyr pr. arealenhed).

plant

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

 

SÅDAN BEKÆMPER VI RYNKET ROSE

Rynket Rose er særdeles vanskelig at bekæmpe, og derfor anbefales det først og fremmest at man undlader at udplante den, men i stedet vælger hjemmehørende arter af roser.

Da Rynket Rose ikke lader til, at være følsom overfor traditionelle bekæmpelsesmetoder såsom slåning, bekæmper Care4Nature den ved, at fjerne så meget som muligt af planten og rødderne via opgravning og optræk med kæder. Herefter fjernes de nye skud systematisk ved håndkraft via simpelt optræk.

 

Ring til os på 28 10 21 88 for et uforpligtende tilbud om hvordan vi kan hjælpe dig med at udrydde Rynket Rose hos dig!

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere