fbpx

Kurser om biodiversitet
og invasive arter

Få succes med naturpleje som sikrer sjældne arter og højere biodiversitet eller udryddelse af invasive arter

Kurser om biodiversitet og invasive arter

Få succes med naturpleje som sikrer sjældne arter og højere biodiversitet eller udryddelse af invasive arter

Kurser

Care4Nature tilbyder en bred vifte af kurser indenfor emnerne:
Invasive arter, naturpleje og registrering. 

Kurserne i invasive arter er intensive endags kursur der inddrager den nyeste viden til at sikre at de invasive arter i din nærhed bekæmpes effektivt

Kurserne i naturpleje henvender sig især til Vej- og Park-medarbejderne i kommunerne med det formål at sikre hensyn til biodiversiteten i den eksisterende pleje.

Kurser i registrering opgraderer kommunens miljømedarbejdere, så de selv kan foretage §3 registreringer. Kurset foregår både teoretisk og i felten, og omhandler metoder og kritisk plantebestemmelse af svære grupper. 

Derudover tilbyder vi online kurser, hvor du hjemmefra kan tilegne dig den nødvendige viden til at vinde i kampen mod de invasive arter.

Share on facebook
Del på Facebook
Share on pinterest
Gem på Pinterest
Share on linkedin
Del på LinkedIn

Kursus i bekæmpelse af invasive arter

Invasive arter er superukrudt, som er meget svært at udrydde, succes i bekæmpelse opnås bedst med et godt kendskab til de invasive arter og brugbare bekæmpelsesmetoder. Care4Natures kursus i bekæmpelse af invasive arter er en grundig indføring i de problemstillinger som invasive arter byder os.

Kurset sigter på at give deltagerne et brugbart redskab, så de kan optimere deres indsats mod de invasive arter og udrydde dem, samtidig med at de hindrer spredning, geninvasion og sikrer overlevelsen af de hjemmehørende arter på lokaliteten. Kurset kan eksempelvis omhandle problematiske arter som japansk pileurt, kæmpe-bjørneklo, gyldenris, eller rynket rose og tager altid udgangspunkt i de lokale invasive arter på egnen, hvor kurset bliver afholdt.

Kurset tager afsæt i den nyeste viden og bygger på videnskabelige artikler, praktisk erfaring og inddrager eksempler og anekdoter fra både ind og udland.

På kurset tilegner deltagerne sig viden om:

 • Arternes baggrund, økologi og hvorfor planterne er så problematiske.
 • Specifikke områders situation, samt gennemgang af enkelte bestande.
 • Genkendelse af de invasive planter i alle deres stadier samt forvekslingsmuligheder.
 • Bekæmpelsesmetoder og hvorledes den rigtige metode vælges for hver enkel bestand, så udryddelse sikres.
Kursus-invasive-arter-3

Invasivkursets indhold:

Formiddag (powerpoint præsentation):

 • Velkomst
 • Definition – hvad er invasive arter
 • Lovgivning
 • Behov for bekæmpelse
 • Omkostninger ved bekæmpelse
 • Principper for effektiv bekæmpelse af invasive arter
 • Cases – gennemgang af lokale invasive arter
 • Strategier
 • Afslutning og spørgsmål

 Eftermiddag besøg på relevante lokaliteter

Kursus i bekæmpelse af japansk pileurt

Care4Natures kursus i bekæmpelse af japansk pileurt er et detaljeret kursus i samtlige aspekter i bekæmpelsen af den uønskede plante, inklusiv en gennemgang af bestandene i det pågældende indsatsområde og udvælgelse af bekæmpelsesmetode.

På kurset tilegner deltagerne sig viden om:

 • Genkende japansk pileurt i alle dens stadier samt forvekslingsmuligheder
 • Forståelse for forskellige bekæmpelsesmetoder til bekæmpelse af japansk pileurt
 • Kendskab til metodernes praktiske udførelse
Kursus-om-japansk-pileurt-5

Japansk pileurtskursets indhold:

Formiddag (powerpoint præsentation):

 • Velkomst
 • Gennemgang af lovgivning bag bekæmpelsen af japansk pileurt eksempler fra England.
 • Artens biologi og udseende (egenskaber)
  • Introduktion og oprindelse
  • Hele planten
  • Blade
  • Frø
  • Rødder
  • Spredning
  • Forvekslingsmuligheder
 • Metoder til bekæmpelse
  • Græsning
  • Slåning
  • Opgravning
  • Afdækning
  • Jordbearbejdning
 • Strategi og bestande
  • Strategi
  • Bestande
 • Afslutning og spørgsmål.

Eftermiddag besøg på relevante lokaliteter.

Kursus i bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Care4Natures kursus i bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er et detaljeret kursus i samtlige aspekter i bekæmpelsen af den uønskede plante, inklusiv en gennemgang af bestandene i det pågældende indsatsområde og udvælgelse af bekæmpelsesmetode.

På kurset tilegner deltagerne sig viden om:

 • Genkende kæmpe-bjørneklo i alle dens stadier samt forvekslingsmuligheder
 • Forståelse for forskellige bekæmpelsesmetoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.
 • Kendskab til metodernes praktiske udførelse

Bjørneklokursets indhold:

Formiddag (powerpoint præsentation):

 • Velkomst
 • Gennemgang af lovgivning bag bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo og den pågældende indsatsplan.
 • Artens biologi og udseende (egenskaber)
  • Introduktion og oprindelse
  • Hele planten
  • Blade
  • Frø
  • Rødder
  • Spredning
  • Forvekslingsmuligheder
 • Metoder til bekæmpelse
  • Sikkerhed
  • Græsning
  • Slåning
  • Skærmkapning
  • Rodstikning/opgravning
  • Afdækning
  • Gasafbrænding
  • Jordbearbejdning
 • Strategi og bestande
  • Strategi
  • Bestande
 • Afslutning og spørgsmål

Eftermiddag besøg på relevante lokaliteter

Kursus-kaempe-bjoerneklo-4
Kursus-naturpleje-2

Kursus i Naturpleje

Care4Natures kursus i Naturpleje er et utraditionelt kursus i pleje af naturen, hvor der tages udgangspunkt i naturens behov i modsætning til klassikse naturpleje kurser, som ofte har mere karakter af landskabspleje. 

Inden kurset afholdes, besøges 3-4 lokaliteter, som gennemgås, fotograferes og inddrages i kurset som cases, så det sikres at kursusdeltagerne får medejerskab. Om formiddagen er der en powerpoint præsentation af teorien og gennemgang af cases. Om eftermiddagen besøges de relevante lokaliteter så de helt konkrete udfordringer kan belyses i rette kontekst. 

På kurset tilegner deltagerne sig viden om: 

 • De naturplejemetoder der giver de bedste resultater. 
 • Udfordringer i naturen og metoder til at sikre biodiversiteten bevares. 
 • Hvilke særlige arter den lokale natur rummer og hvilke hensyn der skal tages til disse. 

Naturplejekursets indhold: 

Formiddag (powerpoint præsentation): 

 • Velkomst
 • Baggrund for naturpleje
 • Lovgivning
 • Naturtyper og kendetegn
 • Plejemetoder og redskaber
 • Sikkerhed
 • Cases – lokalitet 1-4
 • Strategier
 • Afslutning og spørgsmål

Eftermiddag besøg på relevante lokaliteter.

Kursus i plantebestemmelse

Care4Natures kursus i Plantebestemmelse er tiltænkt kommunale naturmedarbejdere, der skal rustes til at vurdere naturområder, som ligger på kanten af naturbeskyttelsesloven og registrere §3-områder til brug i sagsbehandling. Kurset forløber over to dage, inkluderer feltekskursioner og opgraderer medarbejderne til at kunne skelne mellem natur og kultur på et fagligt grundlag.

Eksempel på indhold:

 • Gennemgang af hvad, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, herunder størrelse og artskriteriet
 • Gennemgang af hvordan man registrerer natur og af specifikke registreringsmetoder
 • Kursus i at skelne kultur og natur ud fra fysiske strukturer, samt via de oftest forekommende natur- og kultur-arter
 • Ekskursioner til udvalgte lokaliteter, som evt. kan udvælges af kunden ud fra et specifikt ønske
 • Kursus i plantebestemmelse ud fra det indsamlede materiale ved hjælp af bestemmelsesværker. Dette inkluderer bl.a. forklaring af de væsentligste plantekarakteristiske træk
 • Gennemgang af vigtige naturtypiske arter og genkendelse af disse
 • Grundig gennemgang af cases fra ekskursionerne
Share on facebook
Del på Facebook
Share on pinterest
Gem på Pinterest
Share on linkedin
Del på LinkedIn
Kursus-i-planter-6

Kæmpe-bjørneklo

Japansk pileurt

Kæmpe pileurt

Canadisk gyldenris & Sildig gyldenris

Indsatsplaner

Invasiv tilstandsrapport

Udførte projekter

Kontakt Care4Nature