naturpleje

Naturpleje

Udfordringerne    Care4Nature løser det    Care4Natures visioner om naturpleje

Naturpleje er en række indgreb man fortager i naturen med henblik på at bevare naturen, enten i sin oprindelige form, eller ved at tilføje nye elementer, der vil være med til at øge et naturområdets-, eller arternes bæredygtighed. En af de allerstørste udfordringer vi står overfor i den danske natur er, at der er for mange næringsstoffer og for få græssende husdyr. Faktorer der begge fører til at naturen gror til. Det betyder at rigtig mange af de små plantearter, der typisk ikke bliver mere end 5-10 cm høje, bliver skygget og udkonkurreret af større arter, f.eks. brændenælder, der bliver op til 2 meter høje. Ved naturpleje standses denne udvikling ved at fjerne de store planter, hvorved den naturlige balance genoprettes.

Udfordringerne

Et af de typiske tiltag i naturpleje er et engangsindgreb, hvor træer der udskygger urtevegetationen skæres ned ved roden. Dette medfører oftest at træet ikke dør, men tværtimod skyder op fra roden og danner buske i stedet for træer. Der betyder at hvor der før var træer med kroner i 4-5 meters højde, er der nu lave buske med kroner i jordhøjde. Dette medfører en meget mere intens skygge og en dårligere situation for urtevegetationen under træerne.

Et andet problem er, at meget af tidens naturpleje foregår med slagleklipper, som kværner og findeler den slåede vegetation i små stykker. Man kan f.eks. antage, at der på en eng findes 30 forskellige planter, og at der på 5 af disse planter lever 5 insektarter. Ved slåning med en slagleklipper bliver alle disse insekters æg og larver slået ihjel pga. slagleklipperns voldsomme klipning.

Udover denne skadeeffekt, findeles alt materiale således at man ikke har mulighed for at fjerne det. Det afslåede græs efterlades i tykke måtter, som kvæler alle planter på nær grove urter og græs. Denne meget drastiske metode praktiseres desværre uhyggeligt mange steder i naturen og efterlader en natur fyldt med græs og grove planter som tidsler og brændenælder, og stort set helt uden andre blomster.

Et tredje problem er at eksisterende naturpleje, som har været praktiseret i mange år, ikke altid er gunstig for naturen. Meget af naturplejen har mere karakter af landskabspleje end naturpleje. Typisk rydder man et krat på en bakke eller en pilesump i en mose, hvilket virkelig ser ud af noget, men som ikke reelt forbedrer vilkårene for de arter, der er presset på lokaliteten. De trængte arter er for længst forsvundet i det tætte krat, så at fjerne krattet ændrer ikke noget, med mindre denne indsats følges op af en indsats på det åbne område, hvor de trængte arter står. Endvidere gavnes naturen ikke af indgrebet, fordi der sjældent følges op på indsatsen.

Et ryddet område vil lynhurtigt gro til i grove næringskrævende urter, da rydningen frigiver en masse næringsstoffer, endvidere vil det ofte springe i krat igen, da der sker rodskydning fra stødene. Status er at fem år efter et plejeindgreb, kan indsatsen ikke erkendes, krattet er blevet tættere (fordi 20 skud fra en stub fylder mere end et skud) og at den natur man ville begunstige ved plejeindgrebet ikke har fået det bedre.

Det er også et stort problem, at finde ud af hvor der er brug for naturpleje. Det er sådan, at de fleste problemer man har ude i naturen er blevet til en slags "folkesygdom", som de fleste simpelthen har lært at leve med. Selvom der ikke er tale om voldsomme problemer, som f.eks. bjørneklo der ligefrem er skadelig for mennesker, er der en masse arter, der bare forsvinder fordi det almindelige menneske ikke er bevidst om at de skal bevares. Dette gør problemet meget vanskeligt at tage hånd om, da der ikke er mange der skænker problemet en tanke.

Det er desværre sådan, at vi ikke bare kan gå ud på et naturområde, og fortælle om at der indenfor ti år er forsvundet 5 sårbare arter, dertil er naturen for kompleks. De fleste arter vi kæmper for er ofte slet ikke iøjnefaldende, men er f.eks. kedelig græsarter, eller uanseelige små blomster som ingen folk kan sætte navn på. Dette er en ret alvorlig udfordring, hvor det generelle forfald i naturen foregår forholdsvis ubemærket.

Care4Natures løser det

Care4Natures tilgang til naturpleje er først at gennemgå området nøje og identificere de største problemer på lokaliteten, hvilke arter der er trængte og dernæst udforme en plan for, hvordan plejen skal ske. 99,9% af alle problemerne med den trængte natur kan tilskrives et alt for højt næringsstofniveau (hvilket er en konsekvens af det globaliserede IT-samfund, som betinger meget transport, der udleder kvælstof, samt landbrugets massive udledning af kvælstof). Derfor er Care4Natures strategi altid ”max fjernelse af biomasse”, dvs alt der klippes og beskæres skal væk fra området, da det på lang sigt gøder jorden, når det bliver omsat. Skal der fjernes træer og krat vil C4N i de fleste tilfælde ringe træerne. Ved en ringning skrælles barken af på et stykke af stammen. Træet tror stadig det er i live, da det kan sende vand og mineraler op fra rødderne til bladene, men da barken er væk kan det ikke sende sukkerstoffer og ”energi” fra bladene (alle fotosyntese produkterne) ned til rødderne, og derfor vokser det sig selv ihjel. Ringning er besværligt, men træet dør med garanti, og året efter kan det skæres ned, uden risiko for stubskud. Endvidere foregår plejen over en årrække, således at der sker en massiv udpining af området, samtidig med at det sikres at alle plejetiltagene har den ønskede effekt, f.eks. at nedskårne træer skæres gentagne gange til de dør, hvis de mod forventning har overlevet første behandling.

Udarbejdelse af plejeplaner indgår også som en naturlig del i C4N´s naturplejekoncept.

Care4Natures vision om naturpleje

Som vi ser det, er udfordringen med naturpleje lige så alvorlig som med invasive arter. Den gode natur skal bevares og de sårbare arter skal beskyttes, før de og biodiversiteten forsvinder.

Det er naturpleje, der driver værket for Care4Nature. Det er det Care4Nature er sat til verdenen for. Det er dér vi gerne vil ud og gøre en forskel. At gøre naturen til en stor oplevelse for alle.

Naturen skal genskabes således, at man f.eks. kan plukke en buket blomster, uanset hvor man går, hvilket næsten er umuligt nu om dage. Hvor man for 30 år siden kunne plukke mindst 20 forskellige smukke blomster på en 100 meter strækning, finder man i dag i stedet kun 5 store grove planter, som ingen vil have i en buket. Man skal kunne slå sig ned på et tæppe uden at bekymre sig om hverken brændnælder, tidsler eller bjørneklo.

Selvom det ikke er et emne, der har den store fokus, og at det kan være svært at tjene penge på, er Care4Nature bygget således op, at vi genererer det meste af vores indkomst ved bekæmpelse af invasive arter, og bruger en del af overskuddet til a lave niché-projekter omkring naturpleje.

Naturpleje er noget der tager tid og kræver god planlægning, holdbare løsninger og vedholdenhed for at få de bedste resultater - Altsammen fanebærere for Care4Natures mål og vision.

plant

Vi støtter

 

WWF logo
København-Zoo-logo-2012

 

 

VIDSTE DU AT:

De to allerstørste trusler mod den danske natur er næringsbelastning (pga. udledning af kvælstof fra bl.a. lansbruget) og for få græssende dyr. Begge faktorer der resulterer i en ensartet kedelig natur, hvor nøjsomme arter og små blomsterplanter må vige pladsen for store grove urter og træer. Alt i alt betyder det at vi med tiden får en natur, som er domineret af brændenælder, skvalderkål og tætte krat. 

 

DET GØR CARE4NATURE:

Med disse problemer for øje kan den rette naturpleje gøre en kæmpe forskel ved at øge naturkvaliteten og naturværderne væsentligt! De vigtigste elementer i Care4Natures naturpleje-løsninger er, at skabe resultater ved fjernelse af næring fra området (i form af udpining), via vedvarende slåning af den grove vegetation og fjernelse af vedplanter.

 

Cookie politik

Ved at browse denne side, accepterer du vores Cookie politik Læs mere